Edytor vi

Uruchamianie vi
Uruchamia vi i otwiera pusty ekran do edycji tekstu. Możemy zapisać lub anulować zapis wpisanego tekstu.
# vi

Uruchamia vi i ładuje podany plik do edycji lub podglądu.
# vi istniejący_plik

Uruchamia vi i tworzy plik o podanej nazwy gdy zapisujemy dane.
# vi nowy_plik

 

Podstawowe komendy edytora Vi

a – tryb edycji wprowadzanie tekstu po prawej stronie kursora.
i – tryb edycji wprowadzanie tekstu po lewej stronie kursora.
ESC – powrót do trybu command
W trybie command h, j, k, l odpowiednio strzałki: lewo, dół, góra, prawo.
x – kasuje literę przed kursorem.
dd – kasuje linię.
:w – zapis do pliku.
:q – wyjście z programu.
:wq lub zz – zapis do pliku i wyjście z programu.
:set mouse=a pozwala na użycie myszy w edytorzy

Poruszanie się po edytowanym tekście
w – słowo do przodu.
e – na koniec następnego słowa.
b – początek poprzedniego słowa.
0 – do początku linii.
$ – koniec bieżącej linii.
gg – początek tekstu.
G – koniec tekstu.
nG – do linii numer n.

Modyfikowanie tekstu
a – przejście w tryb edycji.
A – przejście w tryb edycji na końcu linii.
i – przejście w tryb edycji z dopisywaniem z lewej strony kursora.
o – przejście w tryb edycji w nowej linii.
O – przejście w tryb edycji w nowej linii powyżej bieżącej.
x – kasowanie znaku pod kursorem.
dw – kasowanie od pozycji kursora do końca słowa.
dd – kasowanie całej linii.
D – kasowanie od kursora do końca linii.
nx – kasowanie n znaków od kursora.
ndd – kasowanie n linii.
dG – kasowanie od kursora do końca tekstu.
d1G – kasowanie od kursora do początku tekstu.
d$ – kasowanie do końca linii.
dn$ – kasowanie od kursora do końca n-tej linii.
u – cofnięcie poprzedniej komendy.
U – cofnięcie wszystkich zmian w bieżącej linii.
:e! – przywołanie stanu sprzed poprzedniego zapisu do pliku.
rc – zastępuje znak pod kursorem na znak c.
R – tryb edycji z nadpisywaniem.

Kopiowanie i przenoszenie tekstu
yy lub Y – kopiowanie linii do bufora.
nyy lub nY – kopiowanie n linii do bufora.
yw – kopiowanie słowa do bufora.
nyw – kopiowanie n słów do bufora.
y$ – kopiowanie do bufora od kursora do końca linii.
“ayy lub aY – kopiowanie linii do bufora o nazwie a.
“byw – kopiowanie słowa do bufora o nazwie b.
“bynw – kopiowanie n wyrazów do bufora o nazwie b.
p – wklejenie zawartości bufora (bez nazwy) na prawo od kursora.
np – jak wyżej ale n razy.
P – wklejenie zawartości bufora (bez nazwy) na lewo od kursora.
“ap – wklejenie zawartości bufora o nazwie a po prawej stronie od kursora.
“bnP – n kopii po lewej stronie od kursora z bufora o nazwie b.

Szukanie w tekście i zastępowanie
fc – znajduje następny znak c i ustawia kursor po prawej.
Fc – znajduje następny znak c i ustawia kursor po lewej.
/str – szuka ciągu znaków str od kursora w prawo i do końca tekstu.
?str – jak wyżej ale w lewo i do początku tekstu.

H move to top of screen
M move to middle of screen
L move to bottom of screen

zz scroll the line with the cursor to the center of the screen
zt scroll the line with the cursor to the top
zb scroll the line with the cursor to the bottom

Ctrl-D move half-page down
Ctrl-U move half-page up
Ctrl-B page up
Ctrl-F page down
Ctrl-O jump to last (older) cursor position
Ctrl-I jump to next cursor position (after Ctrl-O)
Ctrl-Y move view pane up
Ctrl-E move view pane down

n next matching search pattern
N previous matching search pattern

:%s/old/new/g Znajdż łańcuch old i zamień na new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *