Zarządzanie procesami przez sygnały

W systemie może być uruchomionych setki tysięcy procesów w jednym czasie. Czasem zachodzi potrzeba powiadomienia procesu o jakimś zdarzeniu. Robi się to przez wysłanie sygnału kontrolnego do procesu. Procesy mogą także wykorzystywać sygnały aby ostrzegać siebie nawzajem o jakiś zdarzeniach. Proces po otrzymaniu sygnału zatrzymuje swoje wykonywanie i wykonuje instrukcję określoną przez sygnał. Continue reading “Zarządzanie procesami przez sygnały”

Przydzielenie procesom określonego priorytetu

Procesom przydzielany jest określony priorytet w algorytmie szeregowania zgodnie z zasadą, że procesowi o większym priorytecie zostanie przyznane więcej czasu procesora niż procesowi o mniejszym priorytecie. Priorytet określa się parametrem zwanym niceness, będącym liczbą całkowitą z przedziału -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy priorytet). Continue reading “Przydzielenie procesom określonego priorytetu”

Procesy

Proces to program, aplikacja lub komenda uruchomiona w systemie (wczytana do pamięci operacyjnej). To jednostką służąca do dostarczania zasobów systemowych. Proces tworzony jest w pamięci operacyjnej we własnej przestrzeni adresowej gdy program, aplikacja lub komenda jest zainicjalizowana. Procesy zorganizowane są hierarchicznie, każdy proces ma proces nadrzędny (wywołujący, ang. calling process) i może mieć wiele procesów potomnych (ang. child process), którym przekazuje wiele atrybutów w chwili utworzenia. Continue reading “Procesy”