Skróty klawiaturowe w CentOS i RHEL

Poniżej skróty klawiaturowe w CentOS i RHEL:

[Ctrl] + [Alt] + [Backspace] = zabija bieżąca sesję X. Zabija sesję graficznego  pulpitu i powraca do ekranu logowania. Użyj tego, jeśli normalna procedura wyjścia nie działa.

[Ctrl] + [Alt] + [Delete] = wyłączenie i ponowne uruchomienie systemu Linux firmy Red Hat. Zamyka bieżącą sesę i ponowne uruchomienia system operacyjny. Użyj tylko wtedy, gdy normalna procedura zamykania nie działa.

[Ctrl] + [Alt] + [Fn] = przełącza ekrany. [Ctrl] + [Alt] + jeden z klawiszy funkcyjnych wyświetla dostępne ekrany. Domyślnie [F1] do [F6] to ekrany powłoki shell i [F7] to graficzny pulpit.

[Alt] + [Tab] = przełączanie zadań środowiska graficznego. Jeśli masz więcej niż jedeną otwarta aplikację w tym samym czasie, to można użyć klawiszy [Alt] + [Tab], aby przełączać się między otwartymi zadaniami i aplikacjami.

[Ctrl] + [a] = przesuwa kursor na początek linii. Działa to w większości edytorów tekstu oraz w polu adresu w przeglądarce Mozilla.

[Ctrl] + [d] = wylogowuje(i zamyka) powłokę systemu. Użyj tego polecenia zamiast polecenia exit lub logout.

[Ctrl] + [e] = przesuwa kursor na koniec wiersza. Działa to w większości edytorów tekstu oraz w polu adresu w przeglądarce Mozilla.

[Ctrl] + [l] = czyści terminal. Ten skrót działa tak samo jak wpisanie komendy clear w wierszu poleceń.

[Ctrl] + [u] = usuwa bieżący wiersz. Jeśli pracujesz w terminalu, użyj tego skrótu, aby usunąć wiersz z pozycji kursora do początku wiersza.

[Ctrl] + [Alt] + [Shift] + [F] = Włącza / wyłącza tryb fullscreen w zdalnym dektopie VNC.

[Środkowy przycisk myszy] = wkleja zaznaczony tekst. Użyj lewego przycisku myszy, aby zaznaczyć tekst. Ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz go wkleić. Kliknij środkowy przycisk myszy, aby go wkleić.

[Tab] = polecenie autouzupełniania. Użyj tego polecenia w przypadku korzystania z powłoki systemu. Wpisz kilka pierwszych znaków polecenie lub nazwa pliku, a następnie naciśnij klawisz [Tab]. Wtedy automatycznie zostanie uzupełniona komenda lub pokazane wszystkie komendy, które pasują do wpisanych znaków.

[W górę] i [W dół] = strzałki pokazuje historię poleceń. W przypadku korzystania z powłoki, naciśnij strzałki [W górę] lub [w dół], aby przewinąć historię poleceń wpisanych wcześniej z bieżącego katalogu. Gdy pojawi się polecenie, które chcesz użyć, naciśnij [Enter].

$ clear = usuwa ekran zapytania powłoki. Wpisz polecenie, aby wyczyścić wszystkie widoczne dane z powłoki ekranowej polecenia.

$ exit = wyloguj. Wpisz w linii poleceń powłoki, aby wylogować bieżącego użytkownika lub konto root.

$ history = pokazuje historię poleceń. Wpisz w linii poleceń, aby zobaczyć ponumerowaną listę wpisanych poprzedniego 1000 komend. Aby wyświetlić krótszą listę poprzednio użytych poleceń wpisz na przykład: history 20.

$ reset = odświeża powłokę ekranu. Wpisz w linii poleceń, aby odświeżyć ekran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *