Instalacja nowego kernela

W przeciwieństwie do innych pakietów instalacja i aktualizacja pakietów związanych z jądrem systemu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie można doprowadzić system do stanu, w którym nie będzie go można uruchomić. Wskazane jest zawsze instalować jądro w nowszej wersji zamiast aktualizować istniejące. Stare jądro musi być dostępne na wypadek braku możliwości wystartowania systemu z nowego jądra.
Ćwiczenie 1. Instalacja nowego jadra.

Uruchamiamy komendę uname aby sprawdzić wersję uruchomionego jądra
# uname –r
3.10.0-123.el7.x86_64

Instalujemy nowe jądro komendą jn.:
# yum -y update kernel

Sprawdzamy czy nowe jądro faktycznie zostało zainstalowane:
# yum list installed kernel

W pliku /boot/grub2/grub.cfg także pojawiają wpisy związane z nowym jądrem:
# cat /boot/grub2/grub.conf
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'CentOS Linux (3.10.0-514.16.1.el7.x86_64) 7 (Core)' --class centos --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-327.el7.x86_64-advanced-7deca775-6f01-4e3e-a03d-3390d0fb01b7' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod xfs
        set root='hd0,msdos1'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='hd0,msdos1'  7deca775-6f01-4e3e-a03d-3390d0fb01b7
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7deca775-6f01-4e3e-a03d-3390d0fb01b7
        fi
        linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 root=UUID=7deca775-6f01-4e3e-a03d-3390d0fb01b7 ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos_centos/swap rhgb quiet LANG=pl_PL.UTF-8
        initrd16 /boot/initramfs-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.img
}

Restartujemy system i w menu GRUB widzimy pozycję z nowym jądrem. Proces instalacji nowego jądra ustawił to jądro jako domyślne więc system wystartuje automatycznie z nowo zainstalowanego kernela.

Sprawdzamy po restarcie systemu czy system “wstał” na nowym kernelu:
# uname –r
3.10.0-514.16.1.el7.x86_64

# cat /proc/version
Linux version 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 (builder@kbuilder.dev.centos.org) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #1 SMP Wed Apr 12 15:04:24 UTC 2017

# cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 root=UUID=7deca775-6f01-4e3e-a03d-3390d0fb01b7 ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos_centos/swap rhgb quiet LANG=pl_PL.UTF-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *