Monitoring i diagnostyka storaga

Azure Storage Diagnostics daje dostęp do metryk i logów, dzięki którym możliwe jest śledzenie zużycia magazynu, diagnozowanie problemów z odpytywaniem storaga lub zwiększanie wydajności aplikacji na nim uruchomionych.

Diagnostykę storaga włączamy wchodząc na konto danego storaga i w sekcji Monitoring klikamy na Diagnostic logs (classic) a potem w Status na On. Tutaj można wybrać metryki, logi i retencję.

Są dwa poziomy kolekcjonowania metryk:

  • poziom usługi – te metryki zawierają  statystyki dla wszystkich zapytań, gromadzonych w określonym interwale czasowym. Nawet jeżeli nie ma żadnych zapytań do usługi wpis i tak jest dokonywany z informacją, że nie było żadnego zapytania w określonym interwale.
  • poziom API – metryki zapisują zapytania do każdej usługi tylko jeżeli zapytania odbywają się w interwale godzinnym.

Diagnostykę magazynu można także uruchomić w PowerShellu.

W przykładzie powyżej cmdlet Set-AzureStorageServiceMetricsPropert włącza metrykę godzinną, retencję ustawia na 30 dni, a poziom metryki na ServiceAndApi. Dozwolone tutaj parametry to:

  • MetricsType:  Hour and Minute.
  • ServiceType:  Blob, Queue, and Table.
  • MetricsLevel: None, Service, and ServiceAndApi.

Natomiast cmdlet  Set-AzureStorageServiceLoggingProperty konfiguruje dla usługi blobs retencję na 30 dni, ale logowane są tylko operacje kasowania. Dozwolone tutaj są parametry:

  • LoggingOperations: All, None, Read, Write i Delete

Metryki rejestrowane są poziomie usługi a także na poziomie usługi i API.  Na poziomie usługi (blobsy, tabele i kolejki) gromadzone są takie podstawowe metryki jak ruch przychodzący, ruch wychodzący, dostępność, czas odpowiedzi.

 

Analiza danych diagnostycznych

Poza włączeniem i konfiguracją diagnostyki ważne jest także zrozumienie co przechwycone metryki i logi znaczą. Metryki przechwytywane są do do tabel danego konta storage. Zawartość tych tabel można przeglądać w Azure Storage Explorerze.

Logi są natomiast składowane w blobsach w kontenerze $logs, który także można przeglądać Azure Stoage Explorerem. Blobsy, w których są logi składowane są wg schematu:

<servicetype>/YYYY/MM/DD/HHMM/<counter>.log

np. table/2014/05/20/0900/000002.log

To co zawierają logi zależy od parametru -LoggingOperations (All, Reads, Writes, Delete) ustawionego na etapie włączania logowania.

 

Alarmy.

Alarm można ustawiać w menu klikając:

[Storage Account] -> Alerts -> New Alert Rule

 

Więcej informacji:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-monitor-storage-account

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-monitoring-diagnosing-troubleshooting