Azure File storage

Azure File storage umożliwia dostęp do współdzielonych zasobów dyskowych przez protokół Samba Message Block (SMB).  Zasoby mogą być współdzielone tylko pomiędzy wirtualnym maszynami i usługami działającymi w chmurze w tym samym regionie., nie mogą być montowane na komputerach działających poza chmurą. Zewnętrzne aplikacje mogą mieć dostęp do file storaga  poprzez REST API.

Configure shared storage using Azure File service

Nazwa zasobu podobnie jak nazwa domeny może się składać tylko z małych liter, cyfr i myślnika wewnątrz liter lub cyfr.

Utworzenie zasobu przy pomocy PowerShella:

Wyświetlenie listy zasobów:

To samo gdy nie znamy nazwy kontekstu:

Tworzenie katalogu w zasobie:

Listowanie katalogów i plików dostępnych w zasobie:

Tworzenie podkatalogu:

Kasowanie podkatalogu (lub katalogu):

Do nowo utworzonego katalogu można wgrać pliki:

Listowanie plików dostępnych w uprzednio założonym katalogu “documents”:

Kasowanie wszystkich plików z katalogu Documents:

Kasowanie pojedynczego pliku:

Kasowanie zasobu:

 

Manage SMB file storage

Montowanie zasobów Azure File na virtualnych maszynach ( tylko działających w chmurze w tym samym regionie co utworzony zasób):

Parametry tego cmdleta:

  • Name – nazwa dysku.
  • PSProvider – dostawca używany do montowania tego zasobu . Dostępni dostawcy: FileSystem, Certificate, and Registry. Pełna lista dostawców wyświetla się cmdletem Get-PSProvider.
  • Root – ścieżka do zasobu.
  • Persist – używane do mapowania stacji dysków.
  • Credential –  nazwa użytkownika do konta storage, hasłem jest storage access key.

Jest to odpowiednik polecenia net use z linii komend Windowsa.

 

Configure Azure File Share snapshots

Kasowanie zasobu i wszystkich jego backupów:

 

 

Porównanie Azure Blobs z Azure File:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/storage/common/storage-decide-blobs-files-disks?toc=%2fazure%2fstorage%2ffiles%2ftoc.json

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *