Montowanie zdalnych systemów plików

Zdalne systemy plików takie jak NFS i CIFS po zamontowaniu w drzewie katalogów komputera-klienta traktowane są przez system tak jak lokalne systemy plików. Takie systemy plików mogą być także dodane do pliku /etc/fstab a ca za tym idzie być automatycznie montowane w czasie startu systemu.

 

Ćwiczenie 1. Montowanie i odmontowanie systemu plików NFS.

Instalujemy pakiet klienta NFS – nfs-utils:

# yum –y install nfs-utils
Package 1:nfs-utils-1.3.0-0.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do

Utworzenie punktu montowania o nazwie /nfsrhcsamnt:
# mkdir /nfsrhcsamnt

Dodanie odpowiedniego wpisu do pliku /etc/fstab aby system plików NFS montowany był automatycznie po restarcie systemu. Opcja _netdev spowoduje, że system zanim podmontuje zdalny system plików nawiąże najpierw połączenie sieciowe ze zdalnym serwerem.

echo "192.168.0.110:/nfsrhcsa    /nfsrhcsamnt    nfs    _netdev        0    0" >> /etc/fstab

Ręczne podmontowanie zdalnego systemu plików NFS w katalogu /nfsrhcsamnt:
# mount –t nfs 192.168.0.110:/nfsrhcsa /nfsrhcsamnt
# mount /nfsrhcsamnt

Sprawdzenie statusu zdalnego systemu plików komendą mount:
# mount | grep nfsrhcsa
192.168.0.110:/nfsrhcsa on /nfsrhcsamnt type nfs4
(ro,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.120,local_lock=none,addr=192.168.0.110)

Odmontowanie zdaknego systemu plików:
# umount /nfsrhcsamnt

Rerstart systemu:
# shutdown –ry now

Sprawdzenie czy po restarcie system został podmontowany ponownie :
# mount | grep nfsrhcsa
192.168.0.110:/nfsrhcsa on /nfsrhcsamnt type nfs4
(ro,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.

 

Ćwiczenie 2. Montowanie systemu plików CIFS.

Instalacja klienckiego pakietu Samba i narzędzi CIFS:
# yum –y install samba-client cifs-utils
…… . .
Installed:
cifs-utils.x86_64 0:6.2-6.el7
samba-client.x86_64 0:4.1.1-31.el7
Complete!

Podłączenie do zdalnego zasobu /smbrhcsa jako user1 przy użyciu komendy smbclient:
# smbclient //192.168.0.110/smbrhcsa –U user1
Enter user1's password:
Domain=[EXAMPLE] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.1]
smb: \>

Połączenie do zasobu /smbrhcsa zostało nawiązane, można uruchomić komendę help aby wyświetlić listę opcji. Listowanie plików komendą ls, przesyłanie plików get/mget oraz put/mput itd.

Utworzenie punktu montowania /smbrhcsamnt :

# mkdir /smbrhcsamnt

Podmontowanie /smbrhcsa do katalogu /smbrhcsamnt jako user1:
# mount //192.168.0.110/smbrhcsa /smbrhcsamnt –o username=user1
Password for user1@//192.168.0.110/smbrhcsa: *******

Sprawdzenie czy zdalny zasób smb został podmontowany:
# df –h | grep smbrhcsa
//192.168.0.110/smbrhcsa 8.8G 3.4G 5.4G 39% /smbrhcsamnt
# mount | grep smbrhcsa
//192.168.0.110/smbrhcsa on /smbrhcsamnt type cifs
(rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=user1,domain=SERVER1,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.110,unix,posixpaths,serverino,acl,rsize=1048576,wsize=65536,actimeo=1)

Utworzenie pliku /etc/samba/smbrhcsacred z danymi uwierzytelniającymi dla użytkownika user1:
# vi /etc/samba/smbrhcsacred
username=user1
password=user123

Właścicielem pliku zostaje root a uprawnienia ustawiamy na 0400:
# chown root /etc/samba/smbrhcsacred && chmod 0400 /etc/samba/smbrhcsacred

Do pliku /etc/fstab wprowadzamy poniższe ustawienia tak aby zasób sieciowy montowany był automatycznie przy starcie systemu:
//192.168.0.110/smbrhcsa /smbrhcsamnt cifs rw,credentials=/etc/samba/smbrhcsacred 0 0

Można także dodać opcję _netdev, która spowoduje, że system zanim podmontuje zdalny system plików nawiąże najpierw połączenie sieciowe ze zdalnym serwerem.

Jako użytkownik user1 w katalogu /smbrhcsamnt na komputerze klienta tworzymy plik o nazwie smbrhcsatest.
Na serwerze Samby potwierdzamy utworzenie tego pliku w katalogu /smbrhcsa komendą ll:
[server2] $ touch /smbrhcsamnt/smbrhcsatest
[server1] # ll /smbrhcsa
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jan 27 14:22 nfsrhcsatest
-rw-r--r--. 1 user1 user1 0 Jan 29 21:21 smbrhcsatest

Odmontowanie systemu plików:
# umount /smbrhcsamnt

Restart systemu:
# shutdown –ry now

Sprawdzamy czy system plików został podmontowany po reboocie:
# mount | grep smbrhcsa
//192.168.0.110/smbrhcsa on /smbrhcsamnt type cifs
(rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=user1,domain=SERVER1,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.110,unix,posix

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *