Parted

Parted to narzędzie do partycjonowania dysków, które obsługuje zarówno MBR jak i GPT.

# parted
GNU Parted 3.1
Użycie /dev/mapper/centos_centos-swap
Witamy w GNU Partedzie! Listę poleceń można zobaczyć po napisaniu 'help'.
(parted)
(parted) help
  sprawdź-wyrównanie TYP N                  sprawdzenie wyrównania TYP(min|opt) partycji N
  pomoc [POLECENIE]             wyświetla pomoc ogólną lub dotyczącą POLECENIA
  mklabel,mktable TYP-ETYKIETY  tworzy nową etykietę dysku (tablicę partycji)
  mkpart TYP-PARTYCJI [SYSTEM-PLIKÓW] POCZĄTEK KONIEC   tworzy partycję
  name NUMER NAZWA              nadaje NAZWĘ partycji NUMER
  print [devices|free|list,all|NUMER]   wyświetla tablicę partycji, dostępne urządzenia, wolne miejsce, znalezione partycje lub określoną partycję
  quit                          kończy pracę programu
  rescue POCZĄTEK KONIEC        odzyskuje utraconą partycję blisko POCZĄTKU i KOŃCA
  rm NUMER                      usuwa partycję NUMER
  select URZĄDZENIE             wybiera urządzenie do edycji
  disk_set FLAGA STAN           zmienia flagę na wybranym urządzeniu
  disk_toggle [FLAGA]           przestawia stan FLAGI na wybranym urządzeniu
  set NUMER FLAGA STAN          zmienia flagę na partycji NUMER
  toggle [NUMER [FLAGA]]        przestawia stan FLAGI na partycji NUMER
  unit JEDNOSTKA                ustawia domyślną jednostkę
  version                       wyświetla numer wersji GNU Parteda i informacje o prawach autorskich
(parted)

 

Z poziomu parted możemy poprosić o pomoc związaną z konkretnym poleceniem parted:

(parted) help mklabel
  mklabel,mktable TYP-ETYKIETY  tworzy nową etykietę dysku (tablicę partycji)

        TYP-ETYKIETY stanowi jedną z następujących wartości: aix, amiga, bsd, dvh, gpt, mac, msdos, pc98, sun, loop

 

Polecenia parted przedstawia poniższa tabela.

Polecenie Opis
align-check Sprawdza wyrównanie dysku
help Wyświetla pomoc ogólną lub pomoc dla konkretnego polecenia.
mklabel / mktable Tworzy nową etykietę tablicy partycji. Wspierane etykiety: aix, amiga, bsd, dvh, gpt, mac, msdos, pc98, sun, loop.
mkpart Tworzy nową parrtycję.
name Przypisuje nazwę dla partycji.
print Wyświetla tablicę partycji, konkretną partycję lub wszystkie urządzenia.
quit Wyjście z programu.
rescue Odzyskuje utraconą partycję.
rm Usuwa konkretną partycję.
select Wybiera urządzenie do edycji.
disk_set Ustawia flagę na konkretnym dysku.
disk_toggle Przełącza stan flagi na bieżącym dysku.
set Ustawia flagę na konkretnej partycji.
toggle Przełącza stan flagi na konkretnym numerze partycji.
unit Ustawia domyślną jednostkę pomiaru.
version Wersja programu.

 

Ćwiczenie 1. Tworzenie tablicy partycji i partycji przy użyciu narzędzia parted.

Uruchamiamy parted na dysku /dev/vdb:
# parted /dev/vdb
GNU Parted 3.1
Using /dev/vdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.

Wykonujemy polecenie print celem wyświetlenia aktualnych informacji o partycjach:
(parted) print
Error: /dev/vdb: unrecognised disk label
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 2147MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Nadajemy dyskowi etykietę msdos.
(parted) mklabel msdos
To use the GPT partition table type, run “mklabel gpt” instead.

Tworzymy partycję podstawową o rozmiarze 1GB zaczynając od 1MB:
(parted) mkpart primary 1 1g

Weryfikujemy informację o partycjach korzystając z polecenia print  i wychodzimy z programu.
(parted) print
(parted) quit

weryfikujmy naszą pracę:
# parted /dev/vdb print

Jeżeli na dysku były wcześniej utworzone partycje, może być konieczność uruchomienia komendy partprobe po zamknięciu narzędzia parted aby poinformować jądro systemu o zmianach w tablicy partycji. Nie jest to wymagane gdy partycjonujemy nowy dysk.

Ćwiczenie 2. Przy użyciu narzędzie parted usuń partycję MBR.

Uruchamiamy parted na dysku /dev/vdb:
# parted /dev/vdb

Wyświetlamy aktualną tablicę partycji:
(parted) print

Usuwamy partycję komendą rm określając numer partycji do usunięcia:
(parted) rm 1

Weryfikujemy informacje o nowej partycji przy użyciu komendy print.
(parted) print
(parted) quit

Potwierdzamy informacje o partycjach:
# parted /dev/vdb print
# grep vdb /proc/partitions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *